Obchodní podmínky

portálu lektornedoma.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky slouží pro účely prodeje IT kurzů, přednášek a doprovodných materiálů prostřednictvím online obchodu na internetové doméně www.lektornedoma.cz sloužící výhradně lektorovi a jeho obchodním partnerům:

 • Jaroslav Nedoma
 • Pod Lipami 2665/7, Praha 3 - Žižkov, 130 00
 • IČ 755 97 900
 • skoleni@lektornedoma.cz
 • +420 724 782 336

Základní ustanovení

 • Všeobecné obchodní podmínky lektora Jaroslava Nedomy upřesňují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na straně dodavatele je IT lektor Jaroslav Nedoma a na straně druhé objednavatel (klient dodavatele).
 • Smlouva mezi dodavatelem a objednavatelem vzniká dokončením objednávky v online obchodě umístěného na internetové doméně www.lektornedoma.cz. Dokončením objednávkového formuláře objednavatel stvrzuje, že se plně seznámil s těmito všeobecně obchodními podmínkami, jejichž součástí je reklamační řád a že s nimi souhlasí.
 • Dodavatel je povinen potvrdit písemně (emailem) přijetí objednávky a to do dvou pracovních dnů. Pokud tak neučiní, objednávka není považována za přijatou a automaticky zaniká.
 • Podmínky smluvního vztahu mezi dodavatelem a objednavatelem lze měnit nebo rušit pouze v případě, dohodnou-li se na změně obě smluvní strany. Jakákoliv změna týkající se podmínek, na kterých byl smluvní vztah založen, je třeba řešit písemně a dle pravidel těchto všeobecně obchodních podmínek.

Předmět plnění

 • Předmětem plnění ve smluvním vztahu mezi dodavatelem a objednavatelem je IT kurz určený pro veřejnost vypsaný dodavatelem v online obchodě na internetové doméně www.lektornedoma.cz.
 • IT kurzy jsou rozděleny do několika úrovní pokročilosti. Celá charakteristika kurzů je uvedena vždy v osnovách jednotlivých kurzů umístěných na webových stránkách dodavatele (www.lektornedoma.cz).

Realizace výuky

 • Veškeré podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové doméně dodavatele www.lektornedoma.cz. Dodavatel se zavazuje dodržet podmínky potřebné k řádnému provozu kurzů. Především se jedná o tyto: stanovený termín, rozsah výuky, cenu a nezbytnou kvalitu. Další veškeré povinnosti dodavatele jsou uvedeny v dalších bodech těchto všeobecně obchodních podmínek.
 • Objednavatel je povinen objednanou výuku převzít a řádně za ni zaplatit. Tato povinnost objednavateli následuje písemnému potvrzení od dodavatele (článek Základní ustanovení, 3. odstavec).
 • Dodavatel si vyhrazuje právo výuku zrušit při nedosažení minimálního obsazení kurzu. Dodavatel je o tomto faktu povinen informovat objednavatele nejpozději dva pracovní dny předem. Dodavatel je povinen nabídnout objednavateli obdobný kurz, který dosáhl minimálního obsazení, nebo vrátit kurzovné. Objednavatel není povinen náhradní kurz přijmout. Kurzovné je v takovém případě vratné v plné výši.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné. Objednavatel bude o této skutečnosti informován nejpozději dva pracovní dny před zahájením kurzu.

Cena kurzovného

 • Kurzovné a další produkty jsou vždy uvedeny v podobě konečné částky k úhradě (u kurzů vypsaných lektorem a produktů je tato částka bez DPH - lektor není plátce DPH; v případě kurzů vypsaných v rámci partnerských společností je tato částka vč. sazby DPH).
 • Kurzovné je cena za příslušný IT kurz. Cena kurzovného se liší dle bližší specifikace IT kurzu (tj. úroveň pokročilosti, druh kurzu, délka kurzu).

Platební podmínky

 • Kurzovné či produkt je možné uhradit převodem na bankovní účet dodavatele (číslo účtu, na který je řeba platbu poukázat, naleznete po dokončení procesu objednávky kurzu).
 • Platba převodem na účet: objednavatel obdrží e-mail s patřičnými informacemi k úhradě. Objednavatel je povinen dodržet datum splatnosti, který činí 10 dní od data objednání. Dále je objednavatel povinen poskytnout dodavateli celé jméno, e-mail, telefon a fakturační údaje.

Reklamace

 • V případě, není-li klient spokojen s výukou či prodaným zbožím, je jeho povinnost informovat o této skutečnosti dodavatele písemně. Řešit problém lze taktéž telefonicky nebo emailem.
 • Dodavatel je povinen prozkoumat celý důvod reklamace a navrhnout klientovi náhradní řešení (tj. v případě kurzu nabídnout klientovi náhradní kurz stejných specifikací). V tomto případě odškodní dodavatel objednavatele adekvátně dle poměrné části (tj. odečtení již provedené výuky).
 • Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamaci do pěti pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo prošetřit důvody uvedené v písemné reklamaci.

Uznání reklamace

 • Za nerelevantní důvod reklamace se neuznávají vzniklé překážky ze strany klienta. Jedná se především o změnu časových možností, ztrátu důvodu, s nimiž se klient do kurzu přihlásil.
 • Rovněž není bráno za relevantní důvod pro reklamaci zrušení výuky dodavatelem. Avšak dodavatel se zavazuje, že v případě zrušení výuky zajistí náhradní termín, nebo adekvátně prodlouží termín kurzu.
 • Reklamaci lze nahlásit nejpozději do dvou pracovních dní po skončení kurzu či přednášky. Nároky z odpovědnosti za vady zanikají, jsouli podány opožděně.

Osobní údaje klienta

 • Objednavatel dává dokončením objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, emailovou adresu, případně telefonní číslo. V případě objednávky kurzu v rámci partnerské společnosti, je dodavatel povinen tyto údaje předat právě i do této partnerské společnosti, která kurz realizuje tak, aby došlo k řádné registraci místa na kurzu.
 • Dokončením a odesláním objednávky dodavateli objednavatel stvrzuje, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé. Zároveň souhlasí, že poskytnuté informace jsou připravené k zpracování a budou použity pro účely komunikace mezi klientem a dodavatelem na dobu neurčitou.
 • Objednavatel poskytuje osobní údaje zcela dobrovolně a má právo mít k poskytnutým údajům přístup a použití údajů kdykoliv odvolat. V případě porušení svých práv má právo obrátit se na příslušný Úřad o ochraně osobních údajů.
 • Dodavatel má povinnost nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky se řídí právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Znění těchto všeobecně obchodních podmínek je pro obě strany závazné.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a nabývají účinnosti od 1. 2. 2014.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace