Obchodní podmínky lektornedoma.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky slouží pro účely prodeje IT kurzů, přednášek, videokurzů a doprovodných materiálů prostřednictvím online obchodu na internetové doméně www.lektornedoma.cz sloužící výhradně provozovateli a jeho obchodním partnerům.

Provozovatel webu:

 • Jaroslav Nedoma
 • Pod Lipami 2665/7, Praha 3 - Žižkov, 130 00
 • IČ 75597900, neplátce DPH (zapsán v živnostenském rejstříku)
 • skoleni@lektornedoma.cz
 • +420 724 782 336

1.1 Základní definice pojmů

 • Provozovatel a majitel portálu – Jaroslav Nedoma (dále jen „Poskytovatel“).
 • Poptávka učiněná prostřednictvím portálu www.lektornedoma.cz (dále jen „Poptávka“).
 • Nabídka učiněná prostřednictvím portálu www.lektornedoma.cz (dále jen „Nabídka“).
 • Objednávka učiněná prostřednictvím portálu www.lektornedoma.cz (dále jen „Objednávka“).
 • Otevřený (veřejný) kurz, seminář a videokurz (dále jen „Kurz“).
 • Obsah přístupný pouze po přihlášení díky přihlašovacím údajům (dále jen "PREMIUM sekce").
 • Kurz a Poptávka (dále jen „Služba“).
 • Žadatel poptávající nebo objednávající Službu (dále jen „Klient“).

1.2 Jaroslav Nedoma

 • Jaroslav Nedoma, IČ: 75597900, neplátce DPH, se sídlem Pod Lipami 2665/7, Praha 3 - Žižkov, 130 00, zapsán v živnostenském rejstříku, poskytuje Klientům za níže uvedených podmínek Služby umístěné na webovém portálu www.lektornedoma.cz.

1.3 Služba

 • Klient může na portálu www.lektornedoma.cz poptat Službu. Služba slouží k poptání vzdělávacích aktivit Poskytovatele, který se následně snaží sestavit nabídku dle požadavku vyplývajícího z Poptávky Klienta.

1.4 Poptávka

 • Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek na vzdělávání od Klienta ve formě vyplněného webového formuláře umístěného na portálu www.lektornedoma.cz/poptavka.

1.5 Nabídka

 • Nabídkou se rozumí vypracovaný návrh pro Klienta od Poskytovatele na základě informací z Poptávky.

1.6 Objednávka

 • Objednávkou se rozumí závazná rezervace Služby Klientem na portálu www.lektornedoma.cz.

1.7 PREMIUM sekce

 • PREMIUM sekcí se rozumí rozhraní, do kterého mají přístup pouze Klienti, kteří realizovali Objednávku, která spočívá ve zpřístupnění placeného obsahu, který je dostupný s přihlašovacími údaji na www.lektornedoma.cz.

1.8 Vztah Poskytovatele s Klienty

 • Vztah Poskytovatele s Klienty shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále „Podmínky“).

2.1 Práva a povinnosti

 • Specifická práva a povinnosti jednotlivých rolí uživatelů jsou uvedeny níže:

2.1.1 Klient:

 • Vytváří Objednávky na základě vlastního výběru.
 • Vytváří nezávazné Poptávky, na které následně reaguje Poskytovatel nezávaznou Nabídkou.
 • Veškeré Objednávky jsou závazné a řídí se obchodními podmínkami společnosti Poskytovatele.
 • Pokud klient obdrží přístupové údaje do PREMIUM sekce, která obsahuje materiály ke Kurzu, má povinnost tyto přístupové údaje neposkytnout jiné osobě, pokud se nedomluví s Poskytovatelem jinak.
 • Klient se nesmí pokoušet získat přístupové údaje do PREMIUM sekce nekalým způsobem (tedy jiným než realizováním Objednávky či jiným způsobem domluveným mezi Klientem a Poskytovatelem), čímž by poškodil Poskytovatele.

2.1.2 Poskytovatel:

 • Poskytuje Klientům Služby prostřednictvím portálu www.lektornedoma.cz.
 • Umožňuje Klientům na portálu www.lektornedoma.cz vytvářet Poptávky.
 • Umožňuje Klientům vytvářet Objednávky Služeb.
 • Umožňuje Klientům přihlašovat se do PREMIUM sekce, pokud dříve získali toto oprávnění realizací Objednávky.
 • Poskytovatel Služby nemůže garantovat přístup na portál po dobu 24 h denně z důvodů možných aktualizací a oprav systému a poruch serveru. Všechny tyto okolnosti se však bude snažit maximálně eliminovat.
 • Má právo zrušit přístupové údaje do PREMIUM sekce těm Klientům, kteří porušují podmínky užívání těchto přihlašovacích údajů tím, že je poskytují neoprávněně jiné osobě, pokud se nedomluví s Poskytovatelem jinak.

2.2 Objednávka Kurzu

  Objednávka Kurzu je přijímána pouze v písemné formě, a to přes portál www.lektornedoma.cz, případně e-mailem, kdy je nutné vyplnit následující údaje:

 • název zvoleného kurzu, termín a místo konání (toto neplatí v případě veřejných kurzů),
 • jméno objednavatele včetně uvedení kontaktních údajů – e-mail a telefon,
 • jména účastníků včetně kontaktního e-mailu pro zaslání podkladů ke školení,
 • fakturační adresa, IČ, DIČ, zvolený způsob úhrady,
 • korespondenční adresa (pokud se liší od fakturační).
 • Všechny Objednávky Kurzů jsou závazné. Odesláním Objednávky je vyjádřen souhlas s obchodními podmínkami Poskytovatele.

  Pokud je Objednávka odeslána přes portál www.lektornedoma.cz, obdrží Klient na e-mail „shrnutí objednávky“. Pokud Klient toto „shrnutí“ nejpozději následující pracovní den po objednání neobdrží, nebyla Objednávka zřejmě řádně provedena. Pokud Klient zašle Objednávku vzdělávací akce e-mailem, obdrží potvrzení Objednávky co nejdříve (obvykle následující pracovní den).

  Objednání Kurzu s termínem je možné nejpozději 5 pracovních dní před termínem konání kurzu. V případě přihlášení v termínu kratším než 5 pracovních dní před konáním kurzu je nutná konzultace s Poskytovatelem, a to nejlépe formou e-mailové komunikace. Následně bude Poskytovatelem vyhodnoceno, zda je toto dodatečné přihlášení na daný kurz ještě možné.

2.3 Storno podmínky

 • Jakékoliv změny Objednávek a případná storna Objednávek od Klienta přijímá Poskytovatel pouze písemně. Stornovat Objednávku Služby bez storno poplatku může Klient nejpozději do 5. pracovního dne před konáním kurzu. Stornuje-li Klient svoji Objednávku v termínu kratším než 5 pracovních dní před konáním Kurzu, není již možné storno Objednávky z provozních a organizačních důvodů akceptovat.
 • Klient nemůže stornovat Objednávku, která obsahuje Službu v rámci PREMIUM sekce. Storno je možné realizovat v případě, že se Klient do PREMIUM sekce ještě nepřihlásil, a tedy nevyužil Objednané Služby (např. videokurz).
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v Kurzu a na zrušení konání Kurzu z organizačních nebo provozních důvodu. V případě, že Poskytovatel zruší z provozních či organizačních důvodů realizaci Kurzu a Klient již za Kurz zaplatil, bude mu platba vrácena v plné výši bez zbytečné prodlevy.

2.4 Fakturace a platba

 • Ceny na portálu www.lektornedoma.cz jsou uvedeny s DPH ve výši 21 % i bez DPH. Klient obdrží po objednání Služby informace k platbě, na základě kterých je třeba uhradit platbu ještě před konáním Kurzu nebo před vygenerováním přístupových údajů do PREMIUM sekce, pokud to Služba vyžaduje (např. videokurz). Účastník veřejného Kurzu musí před zahájením kurzu prokázat úhradu fakturované částky za daný Kurz, jinak nebude na seminář vpuštěn. Pokyny k platbě obdrží Klient vždy písemně formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, kterou zadal v Objednávce. Způsob úhrady je možný pouze bankovním převodem. Daňový doklad (faktura) je zasílán na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce případně poštou na adresu uvedenou v Objednávce po obdržení platby na účet Poskytovatele.
 • V případě zadání Poptávky a následné Objednávky této Poptávky Klientem se platební podmínky nastavují dle vzájemné dohody Klienta a Poskytovatele.

 • 3.1 Klient dává dokončením Objednávky Poskytovateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo a fakturační údaje (adresa, název obchodní společnosti, IČ, DIČ). V případě Objednávky Kurzu v rámci partnerské společnosti, je Poskytovatel povinen tyto údaje předat právě i do této partnerské společnosti, která Kurz realizuje tak, aby došlo k řádné registraci místa na Kurzu. Pokud došlo naopak k Objednávce Služeb Poskytovatele na straně partnerské společnosti, souhlasí Klient s pokytnutím a uchováním osobních údajů od této partnerské společnosti v databázi Poskytovatele Služby zejména pro účely možnosti využívání Služby (přístup do PREMIUM sekce).
 • 3.2 Dokončením a odesláním Objednávky Poskytovateli Klient stvrzuje, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé. Zároveň souhlasí, že poskytnuté informace jsou připravené ke zpracování a budou použity pro účely komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem na dobu maximálně 10 let.
 • 3.3 Klient poskytuje osobní údaje zcela dobrovolně a má právo mít k poskytnutým údajům přístup a použití údajů kdykoliv odvolat. V případě porušení svých práv má právo obrátit se na příslušný Úřad o ochraně osobních údajů.
 • 3.4 Poskytovatel má povinnost nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Více informací k ochraně osobních údajů (GDPR) je uvedeno na samostatné stránce.

4.1 Komunikace

 • Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem probíhá elektronickou nebo telefonickou formou. V případě Poskytovatele se jedná o tyto kontakty: skoleni@lektornedoma.cz, +420 724 782 336. V případě Klienta se jedná o kontakty vyplněné Klientem na portálu www.lektornedoma.cz.

4.2 Sdělení na portálu

 • Poskytovatel může Klientovi poskytovat sdělení rovněž prostřednictvím informací zobrazených na portálu www.lektornedoma.cz, a to veřejně nebo po přihlášení v PREMIUM sekci, pokud má Klient na základě Objednávky do takové sekce přístup.

4.3 Účinnost podmínek

 • Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace